Uluslararası Dünya Kudüs Günü

Uluslararası Dünya Kudüs Günü

Kadr’in Bilindiği Kadir Gecesi

Kadr’in Bilindiği Kadir Gecesi

KADİR GECESİ AMELLERİ

KADİR GECESİ AMELLERİ

CÂBİR’DEN FİTRE ZEKÂTI AÇIKLAMASI

CÂBİR’DEN FİTRE ZEKÂTI AÇIKLAMASI

PEYGAMBER EFENDİMİZİN RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HUTBESİ

PEYGAMBER EFENDİMİZİN RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HUTBESİ

Mazlumların Göz Nuru Hz. Mehdi (af)
 • HüseyinÇAÇA
  • Hüseyin ÇAÇA
  • h.caca@caferialimler.com
  • 11 Mayıs 2017 - 10:40:10
  • Gsterim : 1.178 views

Makamı: 12. İmam
Adı: M.H.M.D.
Lakabı: Mehdi, Hatem, Muntezir, Sahibe’z Zeman
Künyesi: Ebulkasım
Baba adı: Hasan
Anne adı: Nergis
Doğum tarihi: 15 Şaban 255 hicri
Doğum yeri: Samerra
Hz. Mehdi (a.f)’in Kısaca Hayatı:
Hicretin 260. Yılında babasının vefatından sonra henüz 5 yaşındayken İmamlık makamına geldi ve babasının cenaze namazını o
kıldı.
Beş yaşından itibaren gaybeti suğrası (küçük gaybeti) başladı ve 74 sene böyle devam etti. Bu zaman zarfında 4 vekili vardı. Onlar
imamla görüşürdü ve böylece halkla İmam (a.f) arasında irtibat sağlanıyor ve sorunlar çözülmüş oluyordu. O dört kişi şunlardır:
“Sait oğlu Osman, Osman oğlu Muhammed, Ruh oğlu Hüseyin, Muhammed oğlu Ali”
Ancak hicretin 329’undan sonra gaybeti Kübra (büyük gaybet ) dönemine girildi. İmam artık hepten görülmez oldu ta Allah’ın iradesi
gerçekleşeceği güne kadar… Günümüzde İmam’ın özel temsilcisi bulunmamaktadır. Ancak umumen taklit mercileri İmam (a.f)’ın
temsilcisidirler.
20 kadar hadiste Hz. Resulullah’dan Hz. Mehdi’nin peygamber soyundan olup kurtarıcı olarak geleceği haberini verilmiştir.
Hz. Mehdi (a.f) ilgili hadisleri içeren bazı kitapların adı:
1- Sünen-i Ebu Davut
2- Tirmizi
3- İbn-i Mace
4- Müsned-i Ahmed
5- Tarih-i Bağdadi
6- Tarih-i Demeşki
Hz.Mehdi (a.f) hakkında kitap yazan araştırmacılardan bazıları:
1- Ebu Naim
2- İbn-i Hacer
3- Şevkani
4- İdris-i Iraki
5- Ebu’l Abbas Mağribi
Hz.Mehdi (a.f)’in geleceğini kesin (mütevatir) olarak kabul eden tanınmış kimseler:
1- Es-Seğavi
2- Muhammed b. Ahmed
3- Ebu’l Hasan
4- İbn-i Teymiye
5- Suyuti
6- İdris-i Iraki
7- Şevkani
8- Muhammed Cafer
9- Ebu’l Abbas
Hz. Mehdi ile ilgili bu kitaplar ve tevatürü iddia edenler hepsi Ehli Sünnet’e mensup tanınmış kitaplar ve ilim ehli şahsiyetlerdir. Bu
konuda araştırma yapmak isteyenler verdiğimiz adreslere müracaat edebilirler.
Hz. İmam Mehdi (a.s)’ın hayatından kesitler:
1- İmam dünyaya geldiğinde iki melek onu alıp arşa götürdü. Arşta yüce Allah ona şöyle buyurdu: Ey dinimin nasiri! Ey dinimi aşikâr
eden ve kullarımın hidayetçisi! Merhaba. Yemin ederim ki, ben seninle alacağım, seninle vereceğim ve seninle bağışlayacağım…
2- İmam Zaman (a.f) hakkındaki bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: İmam’a ait bir ev vardır ki, ona Beytu’l-Hamd derler. Doğduğu
günden itibaren o evde yanmakta olup, kıyamete kadar devam edecek olan bir ışık vardır.
3- Vasilik konusu ve hüccetlik kavramı onunla son bulacaktır.
4- Doğduğu günden itibaren Ruhu’l-Kudus’a emanet edilmiş ve terbiyesi de nur âleminde tamamlanmıştır…
5- Onun üzerinde hiçbir zalim ve tağutun biati olmamış ve olmayacaktır.
6- Hiçbir kâfir, münafık ve fasıkla musafehe etmemiş ve muaşereti olmamıştır.
7- Hz. Peygamber (s.a.a)’in omzundaki nübüvvet mührü olduğu gibi onun omzunda da vasilik mührü vardır.
8- Semavi kitaplarda lakap veya lakaplarıyla zikredilmiştir.
9- Onun zuhuruyla gökteki ve yeryüzündeki alametler ortaya çıkacaktır.
Se nuriyhim ayatuna fil afakî ve fi enfusihim hetta yetebeyyene lehum ennehu’l-heggu.[1]
Bu ayetle ilgili İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Bu ayet ve bir takım alametler İmam’ın zuhurundan önce vuku bulacaktır. Yine
şöyle buyurmuştur: Hakk İmam-ı Zaman’ın zuhuruyla aşikâr olacak.[2]
10- Bu zuhur hususunda İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: İmam (a.f) zuhur ettiğinde gökten nida gelecek ve İmam-ı Zaman
ismiyle ilan edilecektir. Bu nidayı doğuda ve batıda yaşayanların tümü duyacaktır. İmam Bâkır (a.s) münadi hakkında şöyle
buyurmuştur: Zuhurun münadisi (ilan edeni) Cebrail (a.s) olacaktır. Mübarek Ramazan ayının yirmi üçünde, Perşembe akşamı
(Perşembeyi cumaya bağlayan gece) İmam (a.f) zuhur edecek ve çağrısını yapacaktır.[3]
11- Hz. Ali’nin peygamberden sonraki hazırlamış olduğu mushafını ortaya koyacaktır.
12- Sürekli üzerinde beyaz bulut dolaşacaktır.
13- İmam (a.f) geldiğinde dünyanın hareketi yavaşlayacaktır. İmam Bâkır şöyle buyurmuştur: İmam’ın zuhuru ve onunla vuku
bulacak hadiseler yedi yıl sürecek ve her senesi de bizim bilip hesapladığımız yıllara göre 10 sene miktarı uzun olacaktır. Böylece
yüce Allah yeryüzünde iradesini hâkim kılacaktır.
14- İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: İmam Mehdi (a.f) 40 yaşında gibi görünecektir.
15- Habil öldürülmeden önceki dünyanın durumu gibi tüm insanlar ve hayvanlar arasından nefret ve düşmanlık duygusu kalkacaktır.
Bu hususta Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Tüm insanlar ve hayvanlar arasında esenlik hâkim olacaktır.
16- Hadislere göre İmam’ın zamanında birçok insanlar kabirden diriltilecektir. Örneğin; Şeyh Müfid şöyle demiştir: Hz. Musa’nın
kavminden 27 kişi ve Ashab-ı Kehf’den 7 kişi, Yuşe b. Nun, Selman, Ebuzer, Ebu Ducane Ensari, Miktad ve Malik Eşter İmam’ın
yardımcıları ve valileri olarak geleceklerdir.
Bir diğer hadiste şöyle buyurmuştur: 40 sabah ahd duasını okuyan İmam-ı Zaman’ın yardımcısı olarak kabul edilir ve eğer İmam-ı
görmeden ölürse, Allah onu İmam’ın kıyamında diriltecektir.
17- Yer ve onun altında olan tüm kıymetli şeyler ve hazineler aşikâr olacaktır.
18- Yağmur, bitki, meyve ve diğer nimetler çoğalacaktır.
Yevme tubeddilül erzu ğeyrel erzi. İbrahim/48
19- İnsanların aklı kemale ulaşacaktır. Kin ve haset insanların kalbinden temizlenecektir.
20- Gözler ve kulaklar daha keskin olacak. Öyle ki, 4 fersahtan (yaklaşık 22 km.) İmam onlarla konuşacaktır ve onları görebilecektir.
21- İmam-ı Zaman (a.f)’ın nuru dünyayı nurlandıracak kadar çoktur.
Ve eşregetul erzu bi nuri rabbiha. Zumer/69
Yukarıdaki ayet İmam-ı Zaman hakkında tefsir olmuştur.
22- Onun hükümeti doğu ve batıyı kuşatacaktır.
Ve lehu esleme men fis semavati velerzi teven ve kerhen Ali İmran/83
23- İmam Zaman (a.f) geldiğinde adalet tüm yeryüzüne hâkim olacaktır.
24- İmam Zaman (a.f), Hz. Davut ve Süleyman gibi delil istemeden imamet ilmiyle hükmedecektir.
25- İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: Hz. Musa’nın mucizesi olan 12 taş fışkıran pınar İmam Mehdi’nin hizmetinde
olacaktır. Onunla beraber olanlar açlığını ve susuzluğunu o pınardan içerek giderecektir ve bu adı geçen pınar Küfe civarında
olacaktır.
26- Hz. İsa gökten inecek ve İmam Zaman (a.f)’in arkasında namaz kılacaktır. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: Peygamber
efendimiz (s.a.a) miraca gittiğinde Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Muhammed! Ali’nin soyundan 12 İmam gelecek ve bunların
hepsi de senin soyundan olacaktır. On iki imamın sonuncusunun arkasında İsa namaz kılacaktır. O, yeryüzünü adaletle dolduracak,
onunla kullarım helak olmaktan kurtulacak ve onun eliyle anadan olma körlere şifa vereceğim.
27- İmam-ı Zaman (a.f)’in zuhuruyla yeryüzünde zalim saltanatlarının da sonu gelecektir. Zira İmam zulme son verip, İlahi adaleti
dünyaya egemen kılacaktır. Bu durum da kıyamete kadar devam edecektir. İmam’ın hükümeti ya kıyametle sonuçlanacak ya da sair
imamlarla devam edecektir. Veyahut da İmam’ın evlatlarıyla devamını sağlayacaklardır.[4]
Dosta giden bir deste gül, o deste gül ben olsaydım.
Yâre giden Şeyda bülbül, o bülbülde ben olsaydım
Bu yol gider menzil, menzil, kalk gidelim dosta gönül
Dost yolunda yanan kandil, o kandilde ben olsaydım
Davut gibi içten içten, yakar gönlüm canı dilden
Bir nefes ki Mesihlerden, o nefeste ben olsaydım
Cihandır cilveyi Hüda.. Yaran, gel gidelim Tura.
Musa elinde bir asa, o asa da ben olsaydım.
Şanı yüce Şahı Merdan, Hayberlerde yazdı destan.
Okununca vakti ezan, ufuklar da ben olsaydım.
Munciyi alem-i beşer, cümle alemlere server.
Bastığı topraklar mahşer, zerrey-i hâk ben olsaydım

 • Etiketler
 • Yorumla
Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz